image Wind People – en bæredygtig og social forretningsmodel image Bud på opstilling af vindmøller på statens arealer ved Sdr. Omme

Åbent brev til de energipolitiske ordførere ang. Djursland-Anholt havmøllerne

Den nystiftede almennyttige fond Wind People arbejdede intensivt, fra februar til oktober 2009, på at byde på Djursland-Anholt havmølleparken, med ønsket om at sikre, at havmølleparken ville forblive på danske hænder, i tilfælde af at DONG sælges til udlandet. Havmølleparken ville være blevet udformet som en dansk ejet folkelig havmøllepark i henhold til Wind Peoples koncept (koncept beskrives kort senere i denne tekst). Efter hårdt arbejde måtte organisationen erkende, at de nuværende udbudsprocedurer ikke giver mulighed for andre bydere end EON, Vattenfall og Dong, og under næsten uopnålige omstændigheder også til Middelgrunden og Samsø samt nogle få
tyske firmaer, som har lidt erfaringer med nogle få forsøgshavmøller. Wind People kan ikke tro, at det er i det danske samfunds interesse, at udbudsprocedurerne er således sammensat, tilsyneladende uden at det giver større samfundsmæssig mening. Wind People ønsker derfor hermed at overdrage sine erfaringerne fra et reelt forsøg på at give et bud på havmølleparken. Disse erfaringer håber vi kan bidrage til vurderingen af udbudet af Djursland-Anholt parken samt skabe grundlag for en ændring at udbudsprocedurerne for samtlige danske havmøllebeliggenheder.

FAKTA om procedurer for hvem der kan byde, mht. teknisk kapacitet:
Et nedsat udvalg har for nogle år siden udarbejdet et forslag til procedurer for udbud af havmølleparker. I denne anbefales det, for at flest muligt kan byde, at byder kun skal have haft erfaring med drift af vindmøller samt med etablering af off shore anlæg, men IKKE med drift af havmøller. Den samme ordlyd anvendes den første dag Anholt-Djursland udbudsbetingelserne offentliggøres på energistyrelsens hjemmeside i april 2009. MEN i udbudsbekendtgørelsen står der pludselig anderledes, her står der: at byder skal have væsentlig og nyere erfaring med energiproduktion fra havvindmølleparker samt med etablering af offshore anlæg.

Wind People anbefaler:
Det er i sig selv yderst uheldigt, at energistyrelsen når at komme med to forskellige udmeldinger. At begrænse udbuddet til at man skal have haft erfaring med havmølledrift medfører, at det reelt kun er de 3 store internationale selskaber, der kan byde. Muligheden for en ny dansk folkelig havmøllepark er hermed udelukket. Der er intet fagligt belæg for, at det konsortium, der byder, ikke skal kunne bruge ekstern ekspertise til driften af en havmøllepark, da dette i sig selv ikke er en specielt kompliceret affærer. Det er etableringen af parken, der er kompliceret. Begrænsningen giver altså ingen faglig mening, men den giver de store internationale energiselskaber monopollignende rettigheder. I tilfælde af salg af DONG til udlandet vil de eneste danske selskaber, der i fremtiden kan byde på vores havmølleparker være en mobilisering af de folkelige møllelaug Samsø og Middelgrunden.

Fakta om konkurrenceparameteren ”Laveste pris” kontra ”Største samfundsværdier”:
I tidligere nævnte forslag til procedure for havmølleparker forslås to modeller til at afgøre vinderen af et bud: den ene baseres på laveste afregningspris, mens den anden model foreslår at buddet også skal kunne vindes på; at bidrage med de største samfundsværdier. I den nuværende udbudsmodel har man valgt kun at konkurrere på prisen.

Wind People anbefaler:
I en tid med finanskriser, klimaproblematikker etc. hvor vi ønsker økonomisk og politisk stabilitet, uafhængighed og bekæmpelse af klimaproblematikker, kan vi ikke tillade, at vores store vedvarende energianlæg ikke forbliver på danske hænder og det er uacceptabelt, om ikke disse anlæg udføres, således, at de gavner samfundet og løsningen af dets problematikker mest muligt. Derfor anbefales det, at der i fremtidige udbudsmodeller også konkurreres på samfundsværdien af et projekt. Wind People ville netop pga. organisationens folkelige koncept kunne have budt med en pris, der lå markant under det nuværende bud fra DONG. Samtidig ville Wind People’s bud have sikret at flest mulige danske husstande og firmaer havde taget et medansvar for deres strømforbrug, ved at få mulighed for at købe et tilsvarende antal vindmølleandele. Samtidig ville det generede overskud af disse folkelige andele have været anvendt, ikke til en overskudsdeling, men almennyttigt til at sikre at vi får endnu mere aktivitet i omlægningen til vedvarende energisystemer og til energibesparende foranstaltninger. (Få mere info om Wind People’s koncept i kampagnerne ”Folkelige vindmøller i de danske havne” udført i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Danske Havnes Brancheorganisation)

Fakta om tidsfristen
Det er sagt af mange: tidsfristen er for kort. Dette har nogle meget seriøse konsekvenser, udover hvorvidt det er tekniske muligt at bygge et forsvarligt projekt på den afsatte tid.

Wind People anbefaler:
Etableringen af meget store folkelige havmølleprojekter kan sagtens lade sig gøre, hvis de organiseres ud fra nytænkning. Meget korte tidsfrister for etablering af parkerne besværliggør dog processen. For et normalt folkeligt projekt udelukker en kort tidsfrist næsten muligheden for et folkeligt bud, hvor andele skal sælge på forhånd. I Wind People’s koncept er der dog udviklet en finansieringsmodel, som stadig muliggør at andele til flere hundrede tusinde husstande kan sælges på forholdsvis kort tid.

En stor problematik ved den korte tidsfrist er igen en monopoltilstand, der opstår, hvor det kun er EON, Vattenfall eller DONG der kan byde, fordi der ikke kan leveres møller til projektet. Generelt informere vindmøllefabrikanternes, at deres ordrebøger næsten er fyldte længere tid frem end den tidsfrist, der afsat til projektet, hvilket i sig selv er problematisk.

Men der er yderligere problematikker ud over ordrebøgernes tidsfrist. Wind People har kontaktet havmølleleverandørerne Siemens og Vestas for levering af møller til buddet. Hos Vestas var man ganske enkelt ikke interesseret i at levere til folkelige projekter fordi, som salgsdirektøren udtrykte det:” – at projektet måske ”skulle holdes i hånden” igennem processen” samt ”at man foretrak en eksklusiv aftale med Vattenfall, når Siemens nu havde giftet sig med DONG”. I Siemens var man mere strategiske og meddelte at man ville levere møller til projektet, hvis vi øjeblikkeligt betalte 8% af prisen for møllerne, uanset om vi vandt buddet eller ej. Altså et beløb hen mod en mia. kr. Denne udtalelse skal ses i lyset af, at Siemens lige havde indgået en ordre på 18 mia. med DONG. Wind People har henvendt sig til konkurrencestyrelsen og er blevet meddelt, at der er basis for at se på om lovgivningen er overtrådt. Wind People er dog ikke gået videre med sagen. Wind People kan ikke ændre på, om de store møllefabrikanter handler under kartellignende omstændigheder, men en længere tidsfrist ville have betydet, at i hvert fald Siemens ville have været nød til at levere møller, hvis man havde kunne vente med at bestille møllerne, til man vidste, om man havde vundet buddet. Interessen hos møllefabrikanterne ville således også have været markant anderledes til fordel for en lavere afregningspris for samfundet.

Fakta om sikring af bankgaranti til projektet
De danske banker er for små til at kunne løfte ”lånet” til en havmøllepark, som det ville være tilfældet i et folkeligt projekt. Altså skal der søges finansiering i udlandet. Den udenlandskefinansiering forventer et meget højt afkast, som vil fordyrer projektet unødvendigt, og dermed forhøje afregningsprisen.

Kommunekredit er dog villige til at stille en bankgaranti på så stor en del af beløbet, som der er kommuner/kommunale firmaer, der er villige til at tage et medansvar for deres eget strømforbrug. Kommunekredit har således meddelt, at de er i stand til at finansiere de 8 mia. kr. Wind People mener Djursland-Anholt havmølleparken bør koste. Kommune kredit kan dog ikke finansiere lån til alle de danske husstande og firmaer.

Wind People anbefaler:
Det er uhensigtsmæssigt at hastigheden af implementeringen og driftserfaringerne med vores store vedvarende energisystem udelukkende styres af energiselskaber, som har interessen i at drive deres konventionelle fossile brændslessystemer indtil disse er afskrevet. Store folkelige vedvarende energisystemer sikre accept af anlæggene, samtidig med at de har styrken til at skabe en sund konkurrence til konventionelle energiselskaber, så vi hurtigere få skabt vores bæredygtige samfund.

Europas statsoverhoveder har i fællesskab udtrykt, at større investeringer i vedvarende energianlæg er kan være en af måderne at dæmme op for finanskriser. Wind People anbefaler, at den danske stat engagere sig i store folkelige havmølleprojekter, som ønsker at generere aditionalitet, altså yderligere vedvarende energi, ved at tilbyde disse havmølleprojekter statsgaranterede lån. Således sikres ligeledes en lav afregningspris for projektet.

Det skal samtidig understreges, at de danske havmølleparker er et af de få steder, hvor der stadig er en reel mulighed for at få skabt et seriøst folkeligt engagement i vores vindmøller, trods initiativerne i regeringens VE-lov. Mere info om dette kan fås ved henvendelse til Wind People.

Fakta om åben dør bud:
Regeringer udbyder kun en park af gangen, hvilket er årsag til at vores havmølleparker kun bliver langsomt opsat. Ved henvendelse til ministeriet oplyses det, at dette skyldes, at der ikke prioriteres at afsætte flere midler til afregning af havmøller.

Åben dør budene bydes der ikke på, fordi regeringen ikke tilbyder at finansiere transmissionsledningen i land, som på Djursland-Anholt projektet, samt fordi afregningsprisen er tilsvarende for landmøller.

Wind People anbefaler:
Øget hastighed af opsætningen af havmøller i Danmark opnås ikke ved at give korte tidsfrister som i Djursland-Anholt projektet. Det opnås ved at give alle havmøllebeliggenheder ens vilkår i form af finansieret transmissionsledning til land samt en fælles afregningspris på noget der ligner 80 øre pr. KWh. Djursland-anholt projektet ville også have kunne gennemføres til 80 øre pr. KWh.

Endvidere må det anbefales, at åben dør budene gives til de projekter, der kan præsentere den største samfundsmæssige værdi i projekterne. Samt at der skabes mulighed for, at det kan være folkelige projekter, der kan udarbejdes i ro og mag indenfor en sober tidsramme.

Med venlig hilsen

Lea Vangstrup
Præsident i Wind People