Hermed fremsender Fonden Wind People sit bud på erhvervelse af brugsretten til statens arealer ved Sdr. Omme. Fonden ønsker at benytte brugsretten til opstilling af 7 stk. 3 MW vindmøller etableret som folkelige vindmøller ud fra Wind People’s koncept. Konceptet er baseret på, at lokale husstande samt virksomheder, private såvel som offentlige, dækker deres strømforbrug via tilsvarende investeringer i vindmøllerne. (Der henvises til fonden for yderligere informationer om konceptet.)

Fonden Wind People tilbyder at betale X kr. pr. år pr. mølleplacering. Et samlet beløb for arealet på X kr. pr. år, skrevet X kroner.

Sammen med betalingen af brugsretten tilbyder Wind People følgende som en del af buddet:

 • Ved møllernes idriftsættelse investeres der mellem 8-14 millioner kroner til foranstaltninger, der skal sikre integration af den producerede vindmøllestrøm. Dette gennemføres i form af energibesparende foranstaltninger samt gennem etablering af vandbårne varmepumper og vandlager hos de virksomheder og husstande, der har investeret i møllerne, og som måtte være relevante.
 • Sdr. Omme fængsel tilbydes at dække deres strømforbrug gennem møllerne, ved at investere et beløb svarende til 25% at det antal vindmølleandele, der skal til for at dække deres strømforbrug. Investeringen vil over 15-18 år blive tilbagebetalt med en forrentning på 6% p.a. Som offentlig virksomhed tilbydes Sdr. Omme Fængsel af juridiske årsager ikke en investering i andele, men derimod en investering i en oprindelsesgaranti baseret på andele fra møllerne.
 • Sdr. Omme Fængsel tilbydes betalt rådgivning hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras til projekteringen af en omlægning af Sdr. Ommes fængsels energiforbrug til vedvarende energi samt en gennemgang af mulige energibesparelser i institutionen. Den projektering kan anvendes som udgangspunkt for efterfølgende forhandlinger af finansiering af de foreslåede energiomlægninger.
 • Sdr. Omme fængsel tilbydes at overskuddet af de andele, som dækker institutionens strømforbrug, øremærkes til finansiering af energibesparelser og omlægning til vedvarende energi i institutionen eller til andre tilsvarende initiativer i Billund Kommunes offentlige institutioner.
 • Lokale virksomheder i Sdr. Omme og Billund Kommune tilbydes at dække deres strømforbrug gennem ejerskab af oprindelsesgarantier baseret på andele fra 5 ½ mølle. Virksomhederne skal investere et beløb svarende til 25% at det antal vindmølleandele, der skal til for at dække deres strømforbrug. Investeringen vil over 15-18 år blive tilbagebetalt med en forrentning på 6% p.a.
 • 50 % af overskuddet fra de mølleandele som dækker virksomhedernes strømforbrug øremærkes til nye vedvarende energiinitiativer og energibesparende foranstaltninger i Billund Kommune. Der kan tages udgangspunkt i initiativer i de virksomheder og husstande, der har investeret i møllerne. Beløbet forventes at være på ca. 70 mio. kr. Pengene vil løbende blive udbetalt over en 10-årig periode fra den dag møllerne er tilbagebetalt.
 • De resterende 50 % af overskuddet fra de mølleandele, som dækker virksomhedernes strømforbrug, øremærkes til udsatte børn i henhold til Wind People´s formål. I tilfældet Sdr. Omme vil dette formål opnås ved at sætte fokus på indsatte og deres børn. Gennem målrettet indsat overfor de indsattes børn , kombineret med resocialisering af de indsatte, vil børnenes familier blive styrket og bedre rustet til at drage omsorg for deres børns udvikling og trivsel. Det konkrete indhold forventes fastlagt i samarbejde med den fagekspertise, der er tilknyttet fængslet. Beløbet øremærket til de indsattes børn og deres familier forventes at være ca. 70 mio. kr. Pengene vil løbende blive udbetalt over en 10-årig periode fra den dag møllerne er tilbagebetalt.
 • Andelene fra 1½ mølle tilbydes private husstande til at dække deres strømforbrug. Husstande i Sdr. Omme og Billund kommune har førsteprioritet til andelene. Ca. 2400 husstande tilbydes at eje for 20.000 kr. vindmølleandele pr. husstand, hvilket dækker en gennemsnitshusstands strømforbrug. Husstandene tilbydes at eje andele for 20.000 kr. alene ved en investering på 300 kr. (Der henvises til Wind People’s koncept for en nærmere forståelse af dette forhold). Overskuddet fra en husstands andele tilfalder husstanden og forventes at udgøre et beløb på ca. 16.000 kr. Pengene vil løbende blive udbetalt over en 10-årig periode fra den dag møllerne er tilbagebetalt..

Valg af mølleopstilling

Buddet baseres på 7 stk. 3 MW vindmøller af en samlet effekt på 21 MW. Møllerne har en maks. højde til vindespids på lige under 150 meter. Navhøjde på 94 meter og roterdiameter på 112 meter. Der kan eventuelt opstilles vindmøller af model V112-3MW.

Som det kan ses af bilag 1, vil møllerne blive opstillet i en lige række. Bilag 2 og 3 er en indikation af støj og skygge fra den umiddelbart foreslåede placering. Beregninger viser at afstandskrav, samt støj og skyggekrav kan overholdes. Dog vil det være nødvendigt at drosle den nordvestligste mølle lidt ned for at kunne tilgodese støjkravet i forbindelse med de nært beliggende funktionærboliger. Ligeledes vil de indsattes boliger blive betragtet som støjfølsom arealanvendelse og tilgodeset indenfor almindelige støjkrav.

Mølleopstillingen vil være påvirket af enkelte bindinger. Bl.a. vil enkelte møller stå indenfor skovbyggelinien. Samtidig vil der være 60 m vingeoverslag ved Birkebækhøj (gravhøj), som der skal dispenseres fra.

Dokumentation for teknisk kapacitet til at opføre og drive vindmøllerne

Wind People’s direktør og ansvarshavende for Sdr. Omme projektet er Lea Vangstrup. Lea Vangstrup er civilingeniør i energiplanlægning med speciale i vedvarende energisystemer. Hun har tidligere gennemført opstilling af vindmølleprojekter. Desuden har hun varetaget stillingen som ansvarshavende leder af VE-Organisation Ærø, en institution stiftet at Ærøs daværende to kommuner. Organisationen havde til opgave at omlægge øen 100% til vedvarende energiforsyning. I forbindelse med dette arbejde opstilledes 3 stk. 2 MW vindmøller i Rise Mark på Ærø.

Siden hen har Lea Vangstrup indtil marts 2009 arbejdet i den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, udelukkende med vindmølleopstillinger.

Lea Vangstrup har over en periode på henholdsvis 6 og 8 år siddet i bestyrelsen af 2 vindmølleselskaber; Ærø Vind 1 I/S og Ærø Vind 2 I/S, henholdsvis som kasser og næstformand.. I bilag 4 vedlægges kopier af Lea Vangstrup underskrifter fra de ældste og nyeste årsrapporter relateret til de pågældende selskaber.

Samtidig er Lea Vangstrup bestyrelsesformand for Fonden Ærøs Vedvarende Energipulje samt indehaver af selskabet LV Energi Aps. Begge selskaber er baseret på en investering i vindmøller på i alt 14 million kr.

I forbindelse med opstillingen af vindmøller i Sdr. Omme vil Fonden Wind People samarbejde med det rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS. Bilag 5 viser NIRAS’ tilkendegivelse for samarbejdet.

Dokumentation for økonomisk kapacitet

Ud fra Wind People’s koncept vil projektet blive finansieret ud fra følgende procentsatser:

1,5 % Opnås ved investeringer fra private husstande samt fra Wind People

19,3 % Opnås som ansvarlige lån fra virksomheder (private og offentlige), som for den enkelte virksomhed udgør 25% af investeringen til at dække virksomhedens strømforbrug

79,2% Opnås ved salg af 5% Wind People Erhvervsobligationer

Wind People er fuldt bevidste om at denne finansieringsform ikke tidligere har været set i vindmølleprojekter, og at udbudsmaterialet derfor ikke er formuleret, således at det er oplagt, at også denne type folkelige projekter vil kunne byde ind. Det skal i denne sammenhæng understreges, at det lovgivningsmæssigt ikke er muligt at finansiere Wind People’s folkelige projekter gennem almindelige banklån. Det betyder, at tilvejebringelsen af en bankgaranti er udelukket.

Grundet finansieringsmetoden og udbuddets udformning er det ikke muligt at indhente økonomisk tilsagn fra de pågældende 2400 husstande samt et ukendt antal virksomheder, før buddet eventuelt vindes. Ligeledes er det uvist på forhånd, hvem der komme til, at aftage de 5% erhvervsobligationer projektet skal baseres på.

Med hensyn til husstandene kan det konstateres, at der med ca. 2,5 mio. husstande i Danmark er basis for at få solgt mølleanparter til 2400 husstande á en værdi af 20.000 kr. til blot 300 kr.

Med hensyn til virksomhederne er det de lokale virksomheder, der har førsteprioritet til investeringen. Selv om Wind People har kontakt til virksomheder, som ønsker at investere ud fra Wind People’s koncept, vil deres tilkendegivelser være misvisende. De er misvisende, da disse virksomhederne i sidste ende formodentlig ikke vil være blandt de lokale virksomheder, der reelt får mulighed for at investere i projektets oprindelsesgarantier. Dermed bliver det ikke dem, der kommer til at yde ansvarlige lån til projektet. Nogle af Wind People’s virksomhedskontakter er dog af en størrelsesorden, så én virksomhed alene ønsker at aftage 5 stk. 3MW møller for at kunne dække sit strømforbrug.

Med hensyn til salg af erhvervsobligationer kunne dette til forskel for de to øvrige investeringsgrupper være en kategori, hvor der på forhånd havde, kunnet være indgået aftaler med storinvestorer. Wind People arbejder i øjeblikket på at få en rammeaftale i hus med investorer, der kan dække en investeringsramme i folkelige vindmølleprojekter på 1,5 mia. kr. Sdr. Omme buddet havde derfor kunnet være en del af denne rammeaftale. Det har dog været umuligt inden for den givne tidsfrist at få truffet beslutninger om denne størrelse investering, da det skal igennem et tungt organisationsapparat. Reelt har buddets frist på 2 måneder betydet, at der har været 2 uger til det tekniske arbejde. Samtidig ligger fristen henover december, hvor julen forårsager en periode på 2 uger, hvor det meste ligge stille i Danmark. Det har betydet, at der reelt kun har været 1 måned tilbage til at få gennemført en aftale med en storinvestor om køb af projektets erhvervsobligationerne. Der mangler mindst 1 måneds længere frist i udbudsmaterialet før end en sådan aftale vil kunne bugseres i hus, med mindre der er lavet rammeaftaler på forhånd.

Wind People’s anbefalinger til fremtidig udbudsmateriale for vindmøller på statens arealer.

Da det er første gang et af statens arealer på land udbydes til vindmøller, tillader Wind People sig at komme med forslag til forbedring af kommende udbudsmateriale for statens arealer.

 • Det foreslås, at fremtidige udbud ikke udelukkende konkurrer på opnåelse af den højeste brugsafgift på jordloddet. Statens arealer repræsenterer en samfundsmæssig værdi. Buddet på brugsretten til disse arealer foreslås derfor at tilfalde det selskab, som tilbyder den modydelse, der vurderes til at have den største samfundsværdi.
 • Det er alment anerkendt, at folkelige vindmølleprojekter opnår den største accept. Det er derfor uhensigtsmæssigt, at den nuværende udbudsform næsten umuliggør et bud fra et folkelig projekt. Uanset om projektet er organiseret ud fra Wind People’s finansieringsmodel eller om det er finansieret som i et traditionelt folkeligt møllelaug. Det foreslås, at der i udbudsmaterialet skabes mulighed for, at også folkelige projekter kan byde ind. Udbuddet skal tage højde for at folkelige projekter, til forskel fra private selskaber, ikke kan præsentere en bankgaranti, før end projektet er vundet, og andelene er afsat.
 • Der kan udvikles en udbudsmodel, der tager højde for, hvis det er et folkeligt projekt, der vinder. I det tilfælde kan der, efter buddet er vundet, afsættes 3 mdr. til at tilvejebringe en økonomiske garanti. Hvis dette ikke indfries, vindes brugsretten af den næstbedst bydende.
 • Endelig skal det foreslås, at der afsættes mindst 1 måned mere i udbuddets tidsfrist. Denne måned vil muliggøre, at det ikke kun er allerede etablerede selskaber der kan byde, men at også folkelige projekter kan nå at organisere sig. Ligeledes vil det eksempelvis i Wind People’s tilfælde være muligt at nå at forhandle finansiering på plads, forudsat der på forhånd er indgået en rammeaftale.

Venlig hilsen

Lea Vangstrup
Direktør i Wind People