image Wind People – en bæredygtig og social forretningsmodel

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen…

Når vi ikke ønsker at leve i balance med naturen, må vi i det mindste opsætte vindmøller om vi kan lide dem eller ej

Det globale samfunds anvendelse af vedvarende energi (VE) udgør i dag en yderst begrænset andel af den samlede energiproduktion. På globalt plan lider anvendelsen af VE  under manglende vilje eller evne til at indføre de teknologier, som allerede i dag er parate til kommerciel udnyttelse i stor skala. FN´s klimapanel anbefaler ikke at lade de globale temperaturstigninger overstige 2 grader celsius for at undgå irreversible klimaforandringer. (HUSK kilde) Hvis anbefalingerne skal indfries, er der et presserende behov for at bekæmpe CO2- emissioner fra fossile brændsler. Alligevel holder de politiske beslutningstagere vejret, og risikerer dermed klodens fremtid i blind tillid til, at nye og billigere teknologier vil modnes i tide.Der er imidlertid ingen grund til at vente. Vindkraft er i dag en af de mest udviklede teknologier indenfor vedvarende energi, og den er tilmed markedsmoden. Vindkraft er desuden blevet anerkendt som en rentabel forretning, og den kan bidrage markant til reduktion af CO2-emission. Det kræver blot, at vindmøllerne opsættes.Vindenergiens potentiale er langt fra udnyttet. På verdensplan er der i dag opført den samme mængde vindmøller, som potentialet for vindkraft vil være alene i Brasilien. Og det er ikke kun Brasilien, der har et kæmpe vindpotentiale. I mange lande vil det være oplagt at gennemføre store implementeringer af vindmøller. På globalt plan er potentialet for at få CO2- neutral energi fra vindmøller derfor enormt.Vindmøller har en visuel indvirkning på det lokal miljø, hvor i de opstilles. Til gengæld  har de den fordel, at de let kan demonteres  uden store konsekvenser for det oprindelige miljø den dag, hvor en mere profitabel energiteknologi er udviklet. Indtil da repræsenterer vindmøller det klareste bud på energiproduktion i balance med naturens ressourcer.

Hvem ejer vinden?

Implementering af store mængder vindmøller har ikke første-prioritet i de etablerede elselskaber verden over. Det er der en række grunde til.  Interessen i de fossile brændsler samt ønsket om at kunne profiterer af investeringerne i de konventionelle energianlæg over en længere årrække, bremser opførelsen af mere VE-kapacitet. Elselskaberne frygter desuden komplikationer i relation til de fluktuerende input på el-nettet fra vindmøllerne. Dette kan dog håndteres ansvarligt i dag.

De store private investorer der ud over elselskaberne kunne tage initiativ til at fremme opsætningen af vindmøller, mangler de nødvendige politiske forberedelser og retningslinier, før de vil investere de nødvendige ressourcer på markedet. Regeringerne i mange lande har fået øjnene op for markedspotentialet. I udviklingslandene er implementeringen af store mængder vedvarende energi dog en stor udfordring. For lande der kæmper med store fattigdomsproblemer, er reduktionen af CO2-emissionerne ikke første-prioritet. Især ikke  når fossile brændstoffer stadig er let tilgængelige og konkurrencedygtige eller endda billigere end de vedvarende energiteknologier. Billigere fordi de fossile brændstoffers negative miljøpåvirkning ikke prissættes.

De nationale regeringer mangler incitament til at gennemføre implementering af vindmøller i store mængder. Derfor forsinkes udviklingen af  politisk rammelovgivning, der kunne øge brugen af vindmølleenergi. I samme øjeblik et land begynder at udvikle politiske retningslinier for vindenergi, er der masser af villig kapital. Til gengæld har den sandsynligvis ikke den lokale befolknings udvikling og trivsel på sinde. Vindpotentialet i de fleste lande findes ofte i kystområderne, hvor den lokale befolkning allerede bor. Implementering af store mængder vindmøller vil medføre en påvirkning af det lokale miljø. Det er derfor meget vigtigt, at den lokale befolkning kan acceptere at leve ved siden af vindmøllerne. Den accept opnås lettest, hvis vindmølleanlæggene bidrager med økonomisk overskud til udviklingen af det lokale samfund. Der er derfor på flere planer sund fornuft i at lade udbyttet af vindmøllerne tilfalde den lokale befolkning. Wind People mener, at et lands naturressourcer skal gavne dets befolkning. Det potentiale som vinden repræsenterer, skal tilgodese folket, the people, the Wind People.

Ændringer kan ske – det kræver kun handlingFonden Wind People  blev etableret i starten af 2009 bl.a. med det formål at bidrage til, at så mange lande som muligt anerkender og udnytter sine vindenergiressource. Fonden har især fokus på at gøre udviklingslandede opmærksomme på deres vindressourcer og på det udviklingspotentiale, der ligger i at udnytte vindressourcerne til gavn for den lokale befolknings udvikling.Wind People’s hensigt er i samarbejde med de nationale regeringer og deres energisektor at udvikle et nationalt projekt, der skal udnytte landets fulde potentiale for vindenergi til fordel for landets  befolkning.Formålet med de nationale projekter er:

  • At bidrage til et bæredygtigt globalt samfund baseret på at alle mennesker har lige værd, og lige ret og adgang til de eksisterende potentialer.
  • At forhindre at udviklingslande begår den vestlige verdens fejl ved at satse på en udviklingsstrategi baseret på fossile brændstoffer.
  • At reducere de enkelte landes sårbarhed gennem bæredygtig energiplanlægning.
  • At erstatte den energiproduktionskapacitet der er baseret på fossile brændsler med vedvarende energi for at opnå 100% vedvarende energi-samfund.
  • At fremme implementering af store mængder vedvarende energi og energibesparelser.
  • At sikre at fortjenesten fra opstillede vindmølleprojekter kommer til at gavne især børnene i de fattigste befolkningsgrupper i det pågældende samfund.
  • At forbedre levestandarden for de fattigste befolkningsgrupper i verden hovedsaglig gennem uddannelse.

Medvind til uddannelse

Det langsigtede mål for Wind People er at etablere vindmøller i et omfang, så alle lande udnytter deres fulde potentiale for vindkraft frem imod år 2030. Det er en betingelse for Wind People`s arbejde, at vindmøllerne bliver etableret i respekt for det omgivende miljø. Vindmøllerne skal, i det omfang det er muligt være ejet af befolkningen i det pågældende samfund.

I Wind People’s mølleprojekter i lande med betydelig social ulighed går overskuddet fra de etablerede vindmøller til formål, der gavner det pågældende samfunds  fattigste befolkningsgrupper. Indsatsen vil især være rettet mod børnene. En af de vigtigste aktiviteter vil være at indlede uddannelsesprogrammer, som sikrer børn adgang til skolegang og uddannelse. Wind People`s kampagne for de nationale projekter kaldes ”Medvind til uddannelse”

I lande med en høj levestandard skal overskuddet anvendes til at fremme udvikling og implementering af den vedvarende energi og energibesparelser. Wind People ser  især en vigtig opgave i at  deltage i udviklingen af  integrering af vindmølleprojekter i energisystemet. En forpligtelse der skal udføres i samarbejde med alle aktører i samfundet fra regering til borger.