Vind & Velfærd

Vind & Velfærd – hele Danmarks vindmølleprojekt.

Energi og velfærd

Vores energisystem er grundlaget for vores velfærd. Stabil levering af energi til transport, opvarmning og til at dække el-forbruget i danske virksomheder og husstande er vigtigt for velfærd og trivsel, produktion og udvikling. Levering af energi til priser, der kan planlægges med og ikke presser produktions- og leveomkostningerne unødigt, er ligeså afgørende for velfærden.

Omlægning til vedvarende energi

Mange har indset, at omlægningen fra fossile brændstoffer til vedvarende energikilder er et klogt og nødvendigt valg, og derfor skal Danmarks energiforsyning i 2050 baseres udelukkende på vedvarende energikilder. Selve omlægningen skal ske på den billigst mulige måde og sådan, at en høj forsyningssikkerhed til stadighed er sikret. Et delmål i denne aftale er, at halvdelen af landets el-forbrug dækkes af vindmøller i år 2020.

Herre i eget hus

Denne udvikling ønsker Wind People at bakke op om med fuld styrke. Udfordringerne i den globale klimaproblematik er virkelige, og de valg vi træffer i dag får afgørende betydning for morgendagen og kommende generationer. Jo mere vi vælger at forsyne os selv med energi fra egne energiressourcer, jo mere uafhængige bliver vi af udefrakommende energiforsyninger, og jo bedre sikres den politiske og økonomiske stabilitet. I dette lys er ejerskabet af og kontrollen med energikilderne helt centralt.

“Vind & Velfærd” – hele Danmarks vindmølleselskab

Wind People er i gang med at opbygge et selskab, der giver alle danske el-forbrugere mulighed for direkte ejerskab af to kystnære vindmølleparker med en samlet kapacitet på 350 MW, der skal stå færdige i 2020. Private og virksomheder går sammen om at finansiere projektet, der sikrer dansk ejerskab af danske værdier, betaling af skat af overskuddet til den danske stat, og samtidig er med til at holde energipriserne nede. Det gavner samfundet, det gavner dansk erhvervsliv og dets konkurrenceevne, og det gavner den enkelte dansker.

Ærlig snak

Selskabet drives med redelighed og gennemsigtighed på et demokratisk grundlag. Der er sælgere og spekulanter nok, der har en mening om hvordan dine penge skal bruges, men som måske ikke altid giver dig adgang til det fulde billede. “Vind & Velfærd” spiller med åbne kort – fra start til slut. Møllevingerne snurrer, og der er rent mel i posen!

Projekt “Vind & Velfærd” et oplagt – men ikke helt så ligetil

Idéen er indlysende enkel, men bliver udfordret allerede i de indledende faser. Energistyrelsen, som varetager udbuddet og processerne med de kommende havvindmølleparker, har fastlagt kravene til dem der vil byde ind. De lægger op til, at kun de store spillere på energiområdet – som f.eks. DONG med udenlandsk kapital i årerne – kan kvalificere sig. Klima-, Energi- og bygningsministerien har udtalt, at der med udbudsreglerne lægges op til et bredt felt af budgivere, der ansporer til nytænkning, sikrer sund konkurrence og dermed i sidste ende giver de laveste el-priser i Danmark.

Wind People mener, at de eneste der kan sikre lave energipriser i Danmark, er enten et nationalt energiselskab, der prioriterer dette, eller et energisystem ejet af de danske el-forbrugere. Et nationalt energisystem er ikke på dagsordenen blandt beslutningstagerne, og det er derfor kun de danske el-forbrugere i fællesskab, der kan sikre lave energipriser. Alle andre typer af energiselskaber vil altid prioritere ud fra et virksomhedsøkonomisk perspektiv, hvilket ikke kommer det brede danske erhvervslivs konkurenceevne til gode. Danmark har derfor i forbindelse med omlægningen af energisystemet brug for at tænke mere samfundsøkonomisk end virksomhedsøkonomisk.

Men er vi mange nok

Med projektet “Vind & Velfærd” arbejdes der hårdt på, at danske el-forbrugere selv finansierer og tager ejerskab af møller ved de danske kyster, der udnytter vindens kræfter til Danmarks fordel. Vi skal være rigtig mange for at virkeliggøre visionen, men her er en sjælden mulighed for danske el-forbrugere til i fællesskab at vise handling og holdning.

Køb to anparter – og giv projektet medvind

Vi er alle forbrugere af el. I gennemsnit ligger vores private el-forbrug pr. person på 2.000 kWh om året. Det svarer til dét, to vindmølleanparter kan dreje ind i løbet af et år. En anpart koster 5.000 kr., men du skal blot lægge 1.500 kr., da banken finansierer de resterende 3.500 kr. Køber du to anparter for i alt 3.000 kr., ejer du dermed den del af en mølles produktion, der netop svarer dit eget el-forbrug – i tyve år! Efter samme princip opfordres virksomheder til at købe anparter, der svarer til deres samlede el-forbrug. Den strøm din mølleandel producerer sælges til el-nettet. Du skal stadig købe strøm fra din sædvanlige el-leverandør.

Forløbet – og mulige resultater

Allerførst: Vi lever op til udbudskravene og skal nu sælge anparter nok til at kunne byde ind på de to kystnære vindmølleparker. Herfra kan det gå to veje: vi vinder ikke buddet, og alle får deres penge tilbage, på nær 50 kr. pr. anpart. De penge har været nødvendige for at realisere buddet og komme så langt. Vinder vi derimod buddet, er resultaterne til at få øje på, fra det nære til det helt store perspektiv:

  • Du vil i 20 år tjene penge på dine anparter, ca. 9% i afkast årligt
  • Du har sikret at der svares skat i Danmark af overskuddet af vores energiproduktion
  • Du har været med til at sænke prisen på el i Danmark
  • Du har taget medansvar for at holde CO2-udslippet nede og beskytte klimaet
  • Du har været med til at sikre velfærden i Danmark
  • Du har været med til at skrive Danmarkshistorie og skabt inspiration for bæredygtig energiplanlægning langt ud over Danmarks grænser

Lad os gøre vinden til vores, så den arbejder for Danmarks velfærd.

Læs mere om projektet på Vind & Velfærd’s hjemmeside: vindogvelfaerd.dk