Vedtægter for Fonden Wind People

§ 1 – Fondens navn og hjemsted

Fondens navn er Fonden Wind People.

Fonden er stiftet af Lea Vangstrup, Gl. Skørpingvej 63, 9520 Skørping.

Fondens hjemsted er Rebild kommune.

§ 2 – Fondens formål

Ved hovedsagligt at opsætte og drive vedvarende energisystemer nationalt og internationalt har fonden til formål at få skabt grundlag for at etablere almennyttige non-profit selskaber og gennemfører almennyttige projekter der bidrage til et eller flere af følgende emner:

  • Forbedre den globale miljøsituation
  • Omlægge energiforsyning baseret på fossile brændselsressourcer til vedvarende energiforsyning, samt fremme udviklingen indenfor vedvarende energisystemer og energibesparende foranstaltninger.
  • Mindske de enkelte nationers sårbarhed gennem energiplanlægning og bidrage til opbygningen af bæredygtig samfund.
  • Forbedre levevilkårene for nogen af verdens svageste samfundsgrupper.

§ 3 – Fondens grundkapital

Grundkapitalen udgør 380.000,00 kr. og er indbetalt kontant.

Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.

§ 4 – Fondens forhold til stifter

Der er ikke tillagt stifteren eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifteren.

§ 5 – Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten, idet stifteren er født medlem af bestyrelsen.

Stifteren udpeger et medlem.

Det tredje og sidste medlem udpeges af de øvrige to medlemmer i forening.

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål eller som kan bidrage til at fremme fondens arbejde.

Et flertal i bestyrelsen kan beslutte at sætte et bestyrelsesmedlem på valg til enhver tid, med et varsel på 3 måneder.

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.

Bestyrelsen kan ud over vedtægtsbestemte forhold selv fastsætte eventuel forretningsorden.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Som udgangspunkt er formanden kun forpligtet til at indkalde til ét møde årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

§ 6 – Direktør

Bestyrelsen kan ansætte en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

§ 7 – Årsmøde

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden den 1. april, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller hvis der er enighed i bestyrelsen derom et andet sted.

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:
1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.
2. Godkendelse af fondens årsrapport.
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til
uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
4. Valg af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt
orientering om nye udpegede medlemmer.
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det kommende år.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.

§ 8 – Anbringelse af fondens aktiver

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt til fordel for fondens formålsparagraf.

Fonden må investere i risikobetonede, uafprøvede, nytænkende initiativer når disse vurderes at kunne bidrage positivt til fondens formålsparagraf.

Fonden kan drive virksomhed og kan etablere selskaber/virksomheder overalt i verden.

§ 9 – Anvendelse af overskud m.v.

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til et eller flere af følgende aktiviteter:

  1. at udføre arbejde der ligger indenfor fondens formålsparagraf
  2. at sikre videreudviklingen af fondens almennyttige non-profit selskaber som udelukkende har til formål at arbejde indenfor fondens formålsparagraf.
  3. at yde økonomisk støtte til erhvervsudvikling inden for brancher, der bidrager til at opnå fondens formålsparagraf.

Ud over at uddele midler til projekter, der lever op til fondens formålsparagraf, må fonden selv tage initiativer til og/eller drive projekter finansieret af fondens midler, når disse projekter ligger indenfor fondens formålsparagraf.

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterfølgende regnskabsår.

§ 10 – Vederlag til bestyrelsen

Hvert medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der fastsættes i henhold til hvervets art og arbejdets omfang.

Det årlige vederlag for det kommende år fastsættes af bestyrelsen på årsmødet.

§ 11 – Fondens regnskabsår

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2009.

§ 12 – Årsrapport

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser herom.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

§ 13 – Revision

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

§ 14 – Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse.

§ 15 – Ændring af vedtægten

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

§ 16 – Opløsning af fonden

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer af
bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om anvendelse af overskud.

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, til en med stifteren samlevende ægtefælle eller til stifterens børn.

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.

Således vedtaget den 16. januar 2009

Bestyrelsesformand:
—————————–
Lea Vangstrup

Bestyrelsesmedlem:
———————————
Mette Sort Holmgaard

Bestyrelsesmedlem:
———————————
Moncef Barhoumi