Vedtægter for Wind People Denmark ApS

§ 1.
Selskabets navn er ”Wind People Denmark ApS”.
Selskabets hjemsted er Rebild kommune.

§ 2.
Selskabets formål er erhvervsmæssig etablering og drift af vedvarende energisystemer nationalt og internationalt og dermed beslægtet virksomhed m.h.p. at opfylde formålet i Fonden Wind People, CVR-nr. 3205 7942

§ 3.
Selskabets anpartskapital er 125.000,00 kr., skriver eethundredetotifemtusinde kroner 00 øre, fordelt i anparter á 1.000,00 kr. eller multipla heraf.

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt. Anparterne skal lyde på navn og er ikke-omsætningspapirer.

§ 4.
Anpartshavernes navne og adresser skal være noteret i selskabets anpartsbog, som skal indeholde en fortegnelse over samtlige anpartshaveres navne og adresser samt anparternes størrelse.

§ 5.
Ingen anpart har særlige rettigheder, og ingen anpartshaver er pligtig til at lade sine anparter indløse.

§ 6.
Selskabets generalforsamling afholdes i Rebild kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning. Generalforsamlingen indkaldes af direktionen med højst 4 ugers og mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev med angivelse af dagsorden til de i selskabets anpartsbog noterede anpartshavere.

Forslag fra anpartshavernes side må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indgivet til direktionen senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Senest 5 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor, til eftersyn for anpartshaverne, dagsorden og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat på generalforsamlingen, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet samt årsberetning med påtegning af revisor og underskrift af direktion.

§ 7.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
Valg af dirigent.
Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Udnævnelse af direktion.
Valg af revisor.
Eventuelt.

§ 8.
På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på 1.000,00 kr. én stemme.
Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

§ 9.
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde.

§ 10.
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindelig stemmeflerhed af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at samtlige stemmeberettigede anpartshavere stemmer herfor.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i den dertil af generalforsamlingen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og tilstedeværende anpartshavere.

§ 11.
Selskabet tegnes og ledes af en direktør, som vælges for eet år ad gangen. Selskabet har ingen bestyrelse.

§ 12.
Revision af selskabets regnskaber foretages af 1 på hvert års generalforsamling valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 13.
Selskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår løber fra den 1/1 – 31/12 2009.

Terndrup, den 6. marts 2009
———————————
Lea Vangstrup